Algemene voorwaarden

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulente:

lid van de Nederlandse vereniging van Gewichtsconsulenten, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulente, handelende als zelfstandig gevestigd Gewichtsconsulente;

degene aan wie door de Gewichtsconsulente advies wordt verleend dan wel aan diens wettelijke vertegenwoordigers;

Arts:

de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de Gewichtsconsulente is verwezen;

= Praktijkadres:

de locatie waarop de praktijk van de Gewichtsconsulente wordt uitgeoefend;

Artikel 2, Algemeen
De Gewichtsconsulente geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis
De Gewichtsconsulente kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de Gewichtsconsulente de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.

Artikel 4, Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op het afgesproken tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de Gewichtsconsulente hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de Gewichtsconsulente geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de Gewichtsconsulente gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt, deelt de Gewichtsconsulente de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend moeten worden.

Artikel 6, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, betaalt de cliënt contant aan de Gewichtsconsulente voor ieder consult in de praktijk alsmede één consult vooruit. Ook bij een eenmalige begeleiding dient het te betalen bedrag vooraf te worden betaald of overgemaakt op het door de Gewichtsconsulente opgegeven gironummer.

Artikel 7, Aansprakelijkheid
Het advies van de Gewichtsconsulente is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De Gewichtsconsulente sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de Gewichtsconsulente verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Gewichtsconsulente.

Artikel 8, Uw gegevens
De Gewichtsconsulente zal in geen geval de gegevens van de cliënt ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.